Hoppa till innehåll

GDPR & personuppgifter

Patientinformation

Audioteket Sverige AB:s integritetspolicy

Dataskyddsförordningen/GDPR 
Varje gång du kontaktar oss registrerar vi personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg hörselvård. Personuppgifterna används också för att följa upp vår verksamhet och för att få en bild av våra patienters hörselhälsa. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen.
Hur dina personuppgifter behandlas.
Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen även om du inte gett oss ditt samtycke.
Som patient hos oss har du möjlighet att boka tid via vår webbplats, via mejl eller telefon. För att tillhandahålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, mejl och telefonnummer. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.
Hur länge dina personuppgifter sparas.
Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska bevara eller gallra ut dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.
Vem får tillgång till dina personuppgifter?
Inom hörselvården råder sekretess för dina uppgifter. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter till annan part, såvida det inte gäller remiss till annan vårdgivare som ett led i din behandling. Detta utesluter inte heller att vi kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation. 
Dina rättigheter.
Ta del av patientjournalen.
Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen. 
Få dina personuppgifter rättade eller raderade.
Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat. 
Spärra uppgifter i din patientjournal.
Audioteket Sverige AB:s  journalföring är fristående från andra vårdgivare. Det innebär att vår journalföring inte är tillgänglig för andra. Du som patient har dock rätt att begära ut journalkopia av hela eller delar av patientjournalen.  
Återkalla ditt samtycke.
Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Se dock ovan under rubriken ”Hur länge dina personuppgifter sparas”.
Klagomål.
Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd. 
Hur du använder dina rättigheter.
Om du vill använda någon av dina rättigheter är du i första hand välkommen att kontakta
oss på kontaktuppgifterna nedan.
Personaluppgiftsansvarig.
Aylin Ågren är personuppgiftsansvarig på Audioteket Sverige AB för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation.
Kontakt oss.
Aylin Ågren på Audioteket Sverige AB, www.audiotek.se är ansvarigt dataskyddsombud och ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna patientinformation, behandlingen av dina personuppgifter, eller hur kan utöva dina rättigheter, är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud enligt ovan på
tel. 072-222 04 64.
 
 
Patentinformationen uppdaterades senast 211230.